POLITYKA RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wraz z informacją o udostępnieniu danych w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa

 

Poufność danych i ochrona prywatności danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową.
W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w LEGWET – CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA KRZYSZTOF ZDEB SP.K. (dalej „Administrator”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Polityka Prywatności informuje, jak postępujemy z danymi naszych klientów i kontrahentów („Twoje dane”), takimi jak imię i nazwisko czy informacje kontaktowe. W tej Polityce Prywatności wymieniamy też procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

 

Mając powyższe na uwadze, informujemy, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest LEGWET – CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA KRZYSZTOF ZDEB  SP.K., adres: ul. Piotra Wysockiego 31, 05-120 Legionowo.

 

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.

 

 1. Przedstawiciel Administratora ds. ochrony danych osobowych

Administrator powołał przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych z którym możesz się skontaktować wysyłając e-mail na adres: lecznica@legwet.pl lub adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt I. powyżej.

 

 • Dane osobowe które przetwarzamy

„Dane osobowe” to takie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może być niezbędne do świadczenia żądanych przez Ciebie usług przez Administratora.

 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych (w zależności od celu przetwarzania):

 • imię, nazwisko,
 • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), w tym osób wskazanych do kontaktu,
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
 • faks,
 • PESEL,
 • numer dowodu,
 • informacje biznesowe, w tym NIP, REGON i inne dane ogólnie dostępne w szczególności w CEIDG i KRS,
 • stanowisko
 • wszelkie inne podane przez Ciebie dane osobowe

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności.

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem oraz obsługi Ciebie jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dostarczania informacji i usług związanych z taką umową,
 2. w celach marketingu i działań następczych – za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ,
 4. oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych – za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ,
 5. rejestracji zainteresowania programami lojalnościowymi – za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ,
 6. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji II. powyżej.

 

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane także:

 

 1. w celach analitycznych, tj. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania faktów w przypadku grożących lub istniejących roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
 5. na potrzeby dokonywania wewnętrznych analiz, audytów, sprawozdawczości i innych procedur wewnętrznych Administratora, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej są również przetwarzane do celów statystycznych, np. częstotliwości odwiedzin na naszej stronie. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub innej, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania przestępstwom na terenie placówek Administratora poprzez prowadzenie monitoringu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Ponadto, w związku z planowaną przez Administratora sprzedażą przedsiębiorstwa, Twoje dane osobowe również będą przetwarzane w celu przekazania danych osobowych w ramach sprzedaży całości przedsiębiorstwa na rzecz kupującego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). Kupujący skontaktuje się z Tobą niezależnie, w celu udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym dla realizacji celów określonych w punkcie IV i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych celem realizacji ww. celów.

 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, tj.:

 

 1. przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy,
 2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 3. podmiotom dostarczającym usługi księgowe i prawne dla Administratora,
 4. podmiotom świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 5. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
 6. podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 7. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych,
 8. podmiotom nabywającym aktywa, przedsiębiorstwo lub jego części należące do Administratora lub nabywającym udziały w spółce,
 9. podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, poinformujemy Cię o tym odpowiednio.

 

 • Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy w sposób niezbędny do świadczenia usług związanych
z wykonaniem umów oraz rozpatrywaniem roszczeń, w zależności także od tego czy Ty lub Twoja firma bądź organizacja jesteście aktualnym klientem, kontrahentem i czy wyraziliście zgodę na marketing bezpośredni.

 

W szczególności:

 

 1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca świadczenia usług a następnie przez czas wskazany w pkt 3 lub – jeżeli dotyczy – pkt 4.
 2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do momentu cofnięcia Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 3. Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, to jest 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 4. W przypadku grożących lub istniejących roszczeń dane będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia odpowiednich roszczeń lub zakończenia odnośnych postępowań, w zależności od tego, co nastąpi później.

VIII.      Prawa osób fizycznych:

 

W zakresie i w przypadkach wskazanych w RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, tj. uzyskania kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych, np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w każdym momencie,
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. prawo do przenoszenia danych i otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/łeś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
 8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: lecznica@legwet.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 1. Bezpieczeństwo

Przechowujemy Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Będziemy także podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych przekazywanych nam przez Internet, jednakże nie możemy zagwarantować w pełni ich bezpieczeństwa.

 

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedzasz naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności, której zaktualizowana wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie https://legwet.pl/.

 

XII.       Kontakt z nami

 

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt.

 

LEGWET – CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA

Ul. Wysockiego 31

05-120 Legionowo

tel. 794-534-938

e-mail: lecznica@legwet.pl

Leave a Comment